Yêu cầu cơ bản nhất đối với bản thân

Mỗi ngày hãy tự nói với mình phải cố gắng khống chế cảm xúc, không buông lời phàn nàn, cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói và làm việc, đây không phải là biến mình trở nên nhu nhược và không có cá tính, mà đang từ từ nâng cao bản thân. Trong mọi sự, không dùng ác ý để phỏng đoán, không tư lợi, không coi nhẹ mình, cũng không buông lời gièm pha,
Đây là yêu cầu cơ bản nhất đối với bản thân.
Tags: Nâng cấp bản thân

Danh mục

  1. Web
  2. Để thành công